Česky | English | Deutsch
Plán ICT

Plán ICT

Stávající stav

 1. údaje o žácích a pedagogických pracovnících
  Celkový počet žáků ve škole je 314. Počet pedagogických pracovníků je 20, z toho 15 pracovníků je v rámci SIPVZ proškoleno na úrovni Z,  8 pracovníků na úrovni P a 4 pracovníci absolvovali školení úrovně S.

 2. informace o  učebnách školy, pracovních stanicích a umístění PC
  Škola má 4 odborné učebny ( učebna psaní na stroji, jazyková učebna, dílna elektrikářů a školní kuchyně), 1 počítačovou učebnu, běžných tříd je 8.
  V počítačové síti školy je zapojena 1 učebna výpočetní techniky, která je využívána pro výuku informatiky a výpočetní techniky a odborných předmětů. Dále jsou v síti zapojeny  kabinety pracovníků školy.

  Prostory školy

  Počet přípojných míst

  Počet počítačů

  Data-projektor

    Počítačová učebna

  15

  14

  1

    Kabinety vyučujících a sborovna

  6

  6

  0

    Ředitelna

  2

  2

  0


 3. popis pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka
  Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na výuku používat kancelářské programové vybavení, grafický editor, webový prohlížeč, elektronickou poštu, procvičování psaní na klávesnici všemi deseti prsty, výukové programové vybavení a programové vybavení související s odborným zaměřením školy. Jedná se především o programy na výuku účetnictví a jazyků.

 4. připojení školy do internetu
  Přípojná místa jsou propojena kabeláží počítačové sítě, která je v učebně vedena po podlaze a je chráněna podlahovými lištami. Škola je připojena k internetu pomocí technologie ADSL rychlostí 1024/256k, limit 20GB. Připojení zajišťuje IPEX.
  Z jednotlivých stanic je umožněn neomezený přístup na internet
  Škola nemá žádný serverový operační systém, jedná se o lokální počítačovou síť s jedním serverem.

 5. zajištění schránek elektronické pošty, prostory pro data
  Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat pod svými uživatelskými účty. Pedagogičtí pracovníci školy mají zajištěnou schránku elektronické pošty. Žáci mohou k tomuto účelu používat síť internet.

 6. standard ICT služeb ve škole – srovnání
  Srovnání současného stavu se standardem požadovanými ukazateli: Na plánovaný stav žáků a pedagogických pracovníků chybí celkem 8 počítačů, je třeba dořešit přípojná místa počítačové sítě. V budově školy však nejsou další prostory na zřízení nové počítačové učebny. Bylo by vhodné zřídit nové pracovní stanice v nepočítačových učebnách – učebna cizích jazyků. Projekční technika s možností připojení k PC v ostatních učebnách školy chybí, což shledáváme (v souladu ze standardem ICT) za nedostatek omezující kvalitu výuky.
  Žáci mají výuku uspořádanou v týdenních cyklech, proto je v každém týdnu ve škole průměrně 150 žáků. Na tento počet je stav počítačů v učebně dostačující.


Cílový stav

Škola bude pokračovat v nákupu výpočetní techniky tak, aby bylo dosaženo minimálního stavu 15,5 pracovních stanic na 100 žáků a aby byla výpočetní technika průběžně obměňována. Je potřeba zajistit vybavení nepočítačových učeben. Pracovní stanice sloužící k přípravě učitelů na výuku a další vzdělávání jsou dostačující (1,5 učitele na stanici)

Dále budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků  v oblasti SIPVZ, rozšiřovat výukové programy a zabezpečovat žákům a pedagogům neomezený přístup k informačním zdrojům. V rámci programu Bakalář chceme zpřístupnit data pedagogům v jednotlivých kabinetech a pokusit se o informace o žácích přes internet.

Vhodné bude také doplnění vybavení o prezenční techniku – datový projektor s tabulí do odborných učeben, popřípadě mobilní technika, notebook.

Bylo by potřeba zakoupit vlastní školní server se serverovým operačním systémem.